PL – Informacje po polsku

Portal www.euroBBa.de jest poświęcony tematyce inwestowania w młodzież i mobilizowania jej do działania w Berlinie i Brandenburgii, co odpowiada strategii Unii Europejskiej.

Poza tym portal dostarcza informacji dotyczących celów, tematyki, instytucji i osób zaangażowanych przy wdrażaniu tych środków. Można na nim znaleźć cenne wskazówki dotyczące wydarzeń odbywających się na szczeblu europejskim poświęconym tematyce młodzieży jak i zasięgnąć informacji o możliwościach finansowania programów i spotkań młodzieżowych i ich kadr.

Strategia Młodzieżowa UE 2010-2018

W 2009 roku państwa członkowskie UE uzgodniły wspólną stategię na rzecz młodzieży polegającą na współpracy, odnowionej otwartej metody koordynacji i organizowania stałego i regularnego dialogu z młodymi ludźmi. Ponadto strategia zachęca do tworzenia polityki dotyczącej młodzieży w oparciu o rezultaty badań i dowody.

Dwa główne cele przyświecają tej unijnej idei, mianowicie:

 • stwarzanie większych, a przy tym równych szans wszystkim młodym ludziom w dziedzinie edukacji i na rynku pracy;
 • zapewnienie aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i solidarności młodych ludzi.

W Niemczech kraje związkowe (odpowiadające polskim województwom) i federacja, które zajmują się strategią na rzecz młodzieży, dążą do osiągnięcia celu jakim jest implementowanie pomysłów z europejskiej współpracy poświęconej tej tematyce i dzięki temu wypracowaniu rozwiązań służących pomocy dzieciom i młodzieży, godząc praktykę i politykę.

Trzy główne tematy zostały uzgodnione przez federację i kraje związkowe:

 • uznanie i zwrócenie uwagi na nieformalne procesy nauczania w dziedzinie pracy z młodzieżą
 • uczestnictwo młodzieży i partycypacja
 • udane i gładkie przejście ze szkoły do wykonywania zawodu

Co ta strategia oznacza dla Berlina i Brandenburgii?

Myśl globalnie – działaj lokalnie.

W 28 państwach członkowskich UE żyje łącznie ponad 95 mln młodych ludzi. Warunki, w których dorastają, zbliżyły się do siebie w ostatnich latach i będą się dalej upodabniać. Z tego powodu potrzebna jest wspólna polityka europejska poza regionalnymi i krajowymi strategiami, które służą międzynarodowej wymianie doświadczeń i wspólnemu zaangażowaniu.

Nie chodzi jedynie o dobre samopoczucie młodzieży w globalnym świecie, ale także o kadrę.

 • Co można powiedzieć o pobycie za zagranicą w celu zebrania praktycznych doświadczeń?
 • Jak postępują specjaliści w dużych miastach albo na wsi z tematem integracji i wyrównywaniem szans?
 • Jak projekt międzykulturowy wzbogaca kształcenie?

Przed każdym pokoleniem wkraczającym w dorosłe życie stoją nowe wyzwania, na które musi odpowiedzieć. Edukacja dzieci i młodzieży nie powinna się kończyć na procesie edukacji formalnej, a kompetencje międzykulturowe, umiejętność pracy w zespole stają się być bardzo pożądane w dzisiejszym świecie.

Z tego powodu Brandeburgia i Berlin kładzie szczególny nacisk w implemenacji europejskiej strategii młodzieżowej na:

 • zwiększenie udziału młodzieży w działaniu z rodzin mających trudności społeczne
 • umożliwić transgraniczne doświadczenia mobilne
 • wspierać kadrę pedagogiczną, myśleć o ich pracy bardziej europejsko i brać aktywny udział w europejskiej polityce młodzieżowej
 • wspierać wspólne nauczania na podstawie doświadczen innych europejskich regionów jak i
 • powiązać bardziej młodzieżową politykę krajową i europejską.

Implementacja Strategii Młodzieżowa w Polsce

W Polsce, podobnie jak w Niemczech wdrażane są strategie na rzecz młodzieży. W 2013 roku powstał Rządowy Program na rzecz młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje program uczenia się przez całe życie, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada za koordynację Krajowych Ram Kwalifikacji. Poza tym został utworzony 1 stycznia 2011 roku Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych w Ministerstwie Edukacji Narodowej i ma za zadanie koordynację działań w różnych obszarach, składających się na całość tzw. polityki młodzieżowej.

Więcej informacji można znaleźć na ten temat pod poniższymi linkami:

Kontakt & Współpraca

Szukasz partnerów do projektu lub uczestników z Niemiec? Opublikujemy chętnie Wasze ogłoszenia o naborze, odezwy w języku niemieckim.

Nie wahaj się! Napisz do nas, mówimy po polsku!

E-Mail: info@euroBBa.de
Web: www.euroBBa.de | Facebook | Twitter

Tłumaczenie: Agnieszka Kratzer